informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to największy w Polsce przegląd dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach do konkursu zgłaszano około 2 000 prac rocznie.

Regulamin konkursu

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, niepełnosprawnych uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

§ 1

Organizator Konkursu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 2

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie
i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

§ 3

Ogłoszenie Konkursu

 1. Organizator Konkursu ogłasza Konkurs poprzez publikację ogłoszenia na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.
 2. Ogłoszenie o Konkursie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1) tytuł danej edycji Konkursu,

2) termin składania prac konkursowych,

3) miejsce nadsyłania prac,

4) miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych,

5) informację o przewidywanym terminie finału Konkursu.

§ 4

Uczestnicy Konkursu

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace artystyczne osób niepełnosprawnych:

1) uczestników warsztatów terapii zajęciowej,

2) uczestników środowiskowych domów samopomocy,

3) mieszkańców domów pomocy społecznej.

 1. Prace do Konkursu zgłaszają placówki, wymienione w ust. 1.

§ 5

Prace konkursowe

 1. Do Konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach:

1) malarstwo i witraż,

2) rysunek i grafika,

3) rzeźba kameralna i płaskorzeźba,

4) tkanina i aplikacja,

5) fotografia.

 1. Prace mogą być wykonane w następujących technikach:
  1) w kategorii malarstwo i witraż: akwarela, pastela, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
  2) w kategorii rysunek i grafika:
  a) rysunek – ołówek, węgiel, piórko, mazak,
  b) grafika – techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,
  3) w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba: w drewnie, ceramice, kamieniu
  i technikach mieszanych,
  4) w kategorii tkanina i aplikacja: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty,
  5) w kategorii fotografia: fotografia.
 1. Prace w kategoriach malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja w formie gobelinów lub makat oraz fotografia mogą być zaprezentowane w formatach od B2, tj. o wymiarach 500x707 mm do B1, tj. o wymiarach 707x1000 mm. Prace muszą być trwale oprawione (oprawa twarda – rama lub antyrama z tworzywa sztucznego; niedopuszczalne jest zgłoszenie pracy z oprawą ze szkła) i gotowe do ekspozycji.
 2. Prace w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba (formy płaskie) nie mogą być większe niż w formacie B3, tj. o wymiarach 353x500 mm. Muszą być trwale oprawione i gotowe do ekspozycji.
 3. Prace w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba (formy przestrzenne) nie mogą przekroczyć następujących wymiarów:
  1) u podstawy do 300x300 mm,
  2) wysokość do 300 mm.

Prace przestrzenne należy trwale umieścić na podstawce tak, aby były gotowe do ekspozycji.

 1. Prace w kategorii fotografia: fotografie powinny być wykonane w rozdzielczości nie mniejszej niż 3968x2976, w formacie 4x3; Wymiary wydruku jak w ust. 3.
 2. Każda praca w każdej z kategorii powinna być oznaczona w następujący sposób:
  1) na odwrocie fotografii, obrazu lub podstawy pracy, powinna być trwale zamieszczona metryczka zawierająca następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora/autorów, kategoria, nazwa organizacji, którą reprezentuje/ą autor/autorzy.
  2) do pracy należy załączyć:
  a) formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, w którego treści zawarto wymagane oświadczenia:

-      o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki zgłaszającej pracę do Konkursu,

-      autora/autorów (lub - w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – ich opiekuna lub kuratora) o zgodzie na prezentację pracy na wystawach
i ekspozycjach oraz na publikowanie i powielanie jej zdjęć i informacji
o autorze w materiałach wydawanych przez PFRON i organizatorów ewentualnych wystaw oraz na witrynie internetowej PFRON i innych witrynach internetowych,

-      autora/autorów (lub - w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – ich opiekuna lub kuratora) o zgodzie na publikację wizerunku na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Funduszu, a także we wszelkich materiałach promocyjnych w celu ogłoszenia wyników oraz promocji Konkursu,

-      autora/autorów (lub - w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – ich opiekuna lub kuratora) o zgodzie na przeniesienie na rzecz Organizatora praw autorskich do zgłaszanych prac,

-      instruktora/terapeuty wymienionego na zgłoszeniu pracy oraz kierownika placówki zgłaszającej odnośnie publikacji wizerunku przez Fundusz,

b) zapisaną na płycie CD lub nośniku pamięci USB, w formacie Word metryczkę uzupełnioną dodatkowo o następujące dane:

 • tytuł pracy i kategorię,
 • zdjęcie pracy, a w przypadku fotografii, gotowy do wydruku plik
  w rozdzielczości nie mniejszej niż 3968x2976,
 • dane kontaktowe placówki zgłaszającej pracę,
 • imię i nazwisko kierownika/dyrektora placówki zgłaszającej pracę,
 • imię i nazwisko opiekuna, wychowawcy lub terapeuty uczestnika zgłaszanego
  do konkursu,
 • numer rachunku bankowego placówki zgłaszającej pracę z zastrzeżeniem, że – w przypadku otrzymania nagrody pieniężnej dla placówki – musi nastąpić wydzielenie ewidencji księgowej.
 1. Każda placówka może zgłosić po 2 prace z każdej kategorii (malarstwo i witraż, rysunek
  i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja, fotografia), tj. w sumie do 10 prac.
 2. Nadesłane prace nie mogą naruszać jakichkolwiek dóbr osobistych, ani zawierać treści ośmieszających, wulgarnych, sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz naruszać uczuć religijnych i światopoglądowych.
 3. Każda ze zgłaszanych prac może mieć maksymalnie 2 autorów.

§ 6

Ocena prac

 1. Prezes Zarządu PFRON powołuje Centralną Komisję Konkursową.
 2. Centralna Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac w terminie do 14 dni od daty przekazania prac przez właściwe jednostki organizacyjne PFRON.
 3. Centralna Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać wszystkich nagród, o których mowa w § 7 ust. 2.
 4. Centralna Komisja Konkursowa może, za zgodą Prezesa PFRON, przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
 5. Centralna Komisja Konkursowa przekazuje do akceptacji Zarządu PFRON listę nagrodzonych i wyróżnionych autorów.

§ 7

Nagrody konkursowe

 1. Placówki, z których pochodzą prace nagrodzone w etapie ogólnopolskim Konkursu, otrzymają nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 2.
 2. W każdej ze wskazanych w § 5 ust. 1 kategorii prac, przewidziano po 3 nagrody pieniężne dla placówek, zgłaszających pracę:

1) I miejsce: 6 000 zł,

2) II miejsce: 5 000 zł,

3) III miejsce: 4 000 zł.

 1. Nagrodę pieniężną placówka może przeznaczyć na dowolny cel związany z rehabilitacją społeczną uczestników lub mieszkańców. Placówka w terminie jednego miesiąca od daty przekazania środków przesyła do Biura PFRON pisemną informację o planowanym sposobie i celu wykorzystania nagrody.
 2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe
  o wartości każdorazowo zatwierdzonej przez Prezesa PFRON.

§ 8

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik Konkursu posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłaszanej pracy.
 2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
 3. Prace zgłaszane w Konkursie mogą być przez Organizatora wykorzystywane
  i publikowane na jego stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

§ 9

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po akceptacji przez Zarząd PFRON listy autorów nagrodzonych i wyróżnionych, o której mowa w § 6 ust. 5.
 2. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na witrynie internetowej www.pfron.org.pl

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe autora (-ów) prac zgłoszonych do konkursu oraz ich instruktorów/terapeutów i kierowników placówek będą przetwarzane zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawarta jest w załączniku nr 2 do Regulaminu.

§ 11

Inne postanowienia

 1. Organizator Konkursu nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych. Prace te przechodzą na własność Organizatora.
 2. Pozostałe prace powinny być przez autorów odebrane w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Po tym terminie przechodzą one na własność Organizatora.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac nagrodzonych
  i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości nieodpłatnego przekazania nagrodzonych i wyróżnionych prac innym podmiotom lub osobom fizycznym w celu popularyzowania i promocji sztuki osób niepełnosprawnych. Organizator Konkursu może dokonać wstępnej weryfikacji prac zgłoszonych do Konkursu w drodze eliminacji wojewódzkich.
 5. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.